Uskumatu! Ka meelelahutaja Üllar Luup sõdib omasooliste kooselu vastu

DeSheli ilusalongi VIP-avamine. Üllar Luup

FOTO: Tiit Mõttus

Kolmandat aastat tegutseva ühenduse Eesti Meelelahutajate Liidu juhatuse liige ja Kanal 2 kunagine püstolreporter Üllar Luup seisab vastu seadusele, mis võimaldab tulevikus omasooliste kooselu – seda valmistatakse praegu justiitsministeeriumis ette.

Luup esindab organisatsiooni, mis ühendab endas ametimehi, kes meie peo või tähtpäeva meeldejäävaks kujundavad. Neil on nüüd mure selles osas, et uus kooseluseadus hülgab Eesti rahvakombestiku, võrdsustades samasooliste paarisuhte perekonnana.

Üllar Luup: Eesti peretraditsioonis on aukohal mitmed kombed, mis on seotud viljakusmaagiaga. Abielludes ja perekonda luues panevad mees ja naine aluse nii sugukonna, rahvuse kui ka inimkonna jätkamisele. Me tahame, et sellised põhiväärtused jääksid Eestisse ka praegu ning sajandi pärast, vastasel juhul oleme tõepoolest väljasurev rahvus.

Eesti keele instituudi seletav sõnaraamat ütleb, et perekond on abielupaar koos järglaste ja lähisugulastega, kes kuuluvad leibkonda. Abielu on aga sama sõnaraamatu järgi mehe ja naise (hrl. ametlikult registreeritud) perekondlik liit ning kooselu.

Meie liidu üks eesmärke on propageerida, talletada ja aidata kaasa Eesti rahva- ja peretraditsioonide säilitamisele. Kui riik võtab õiguse abielu ja perekonna mõistet nii põhimõtteliselt muuta, lööb see eesti perekultuuril jalad alt. Sellele oleme aga kindlalt vastu.

Eesti Meelelahutajate Liit on koostanud avaliku pöördumise Eesti Vabariigi Riigikogu juhatuse, Eesti Vabariigi Presidendi, Eesti Vabariigi valitsuse ja Eesti Vabariigi justiitsministeeriumi poole.

Pöördumine antakse esimesel võimalusel üle Riigikogu juhatusele. Kuna praegu on EMeL seotud Teemapäeva korraldamisega laupäeval 12.04 Õnnepalees, siis lükkub üleandmine järgmisse nädalasse.

 

Pöördumise ametlik tekst on järgmine:

Eesti Vabariigi justiistministeerium valmistab praegu ette kooseluseadust, millega soovitakse seadustada samasooliste kooselu. Juba praegu on hakatud kasutama mõisteid homoabielu ja samasooliste perekond.

Leiame, et see on näkku sülitamine Eesti aastatuhandete vältel kujunenud pere- ja abielutraditsioonidele ning selle traditsiooni kandjale ehk enamusele eesti rahvast. Eesti Meelelahutajate Liit on vastu kooseluseaduse vastuvõtmisele selle praegu kavandataval kujul.

Meist pole keegi jurist, me oleme meelelahutajad – kes õhtujuht, kes muusik, kes diskor; me ei tunne eriti juriidilist keelt, küll aga teame rahvatraditsioonide kandjatena, mida tähendavad sõnad perekond ja abielu. Tahtmata halvustada inimeste seksuaalset orientatsiooni, saati siis veel selle alusel neid diskrimineerida, toome siiski välja oma seisukohad, miks me oleme samasooliste kooselu taolise seadustamise vastu.

• Kuigi Eestit tuntakse kui kõige paganlikumat riiki, sest siin on enamuses inimesed, kes jumalat ei usu, on meie kultuur ometi omaks võtnud mitmed kristluse põhimõtted. Meie kultuuripildis on perekond juba aastatuhandeid püha liit mehe ja naise vahel inimeste ja jumala ees ja abielu selle ilmalik tunnismärk. See on eestlaste kultuuri osa olnud ja seda anname me oma pulmatraditsioonidega edasi ka tulevastele põlvkondadele.

Eesti Vabariigi Põhiseadus ütleb, et Põhiseadus on vastu võetud vankumatus tahtes tagada eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. Seega me nõuame, et riik ehk valitsus ja Riigikogu ka täidaks Põhiseadust ja kaitseks eesti kultuuri ja rahvast. Oleme vastu perekonna mõiste laiendamisele samasooliste paarisuhtele.

• Leiame, et omasooiharuse teema on nii teaduslikus, sotsiaalses kui selle nähtuse ulatuse mõttes vähe uuritud ja küsimus selle seadustamises või mitteseadustamises vajaks palju põhjalikumaid käsitlusi kui vaid emotsioonidele rajatud võrdsete õiguste nõudmine.

Võib-olla on homoliikumine looduse õigustatud kättemaks inimkonnale eesmärgiga inimeste arvu vähendada, murda tema arusaamad perest ja abielust sedavõrd senisest kaugeks, et inimkond väheneb looduse taluvuse piirini tagasi. Selle mõistmiseks napib meil teadmisi, aga teema taoline käsitlemine on raskendatud, sest seda tõlgendatakse sallimatusena.

Samasooliste paarisuhted vajavad palju sügavamat analüüsi ja uuringuid enne igasuguste otsuste langetamist.

• Leiame, et igasuguste huvigruppide õiguste esiletõstmise eel on vaja ühiskondlikult läbi rääkida, kust jookseb inimliku mõistmise ja lubatavuse piir. Kui samasooliste armastajad on saavutanud kooselu või hullemal juhul abielu staatuse, on järge ootamas surnute, loomade ja laste armastajad. Inimkonna jätkumine ei saa toimuda erandlike nähtuste seadustamisega.

Abielluda ja lapsi kasvatada tohivad meie hinnangul ikka need paarid, kes on võimelised ka neid lapsi omavahel saama.

• Mööname, et traditsioonilises abielus on kahjuks palju lapsi löögi all nii perevägivalla, lahutamise kui ka vanemate pahede tõttu. See ei tähenda, et meil tuleks abielust tavapärases mõistes loobuda.

Pigem on see ajendiks leida üles põhjused, miks abielud praegu lagunevad. Riigil tuleb tagada, et abiellumine, laste saamine ja nende kasvatamine toimuks ühiskonnas, mis väärtustab elutervet abielu ja laste kasvatamist parimate meetoditega parimas võimalikus keskkonnas.

• Homode kooselule heakskiit viib paratamatult lõpuks selleni, et nii nagu holokausti eitamine, on peagi kriminaliseeritud traditsioonilise abielu kaitsmine, sest seda tõlgendatakse homovähemuse solvamisena. Samas homoabielude propageerimine justkui polekski heteroseksuaalse orientatsiooniga inimeste solvamine?!

Me ei soovi, et heteroseksuaalsed inimesed peaksid oma tõekspidamised põranda alla peitma kartuses näida tagurlike, sallimatute või lausa vaenuõhutajatena. Paarisuhe kahe inimese vahel, olgu see siis mees mehe või naine naisega, võib saada seaduse kaitse pärandi, varajagamise, ühise tuludeklaratsiooni ja vastutuse mõttes.

Juristidki on kinnitanud, et praeguses seadusandluses on kõik võimalused oma õigusi ka samasoolises paarisuhtes kaitsta. Vajadus kooseluseaduse järele on kunstlik ja vaid teatud huvigruppidele järeleandmiseks algatatud.

• Oleme veendunud, et Eesti peab jääma oma peamistele põhimõtetele truuks ka siis, kui meie aated ei kattu mõne teise riigi või kultuuri arusaamadega. Meil on kohustus järgida rahvusvahelist õigust ja oma kultuuritraditsioone.

Rahvusvaheline õigus ei kohusta meid samasooliste paarisuhet perekonnana käsitlema. Võõraste käitumismallide pime ülevõtmine hävitab nii Eesti kultuuri kui ka selle kandjaks olnud rahva.

• Toetame Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks tegevust traditsioonilise peremudeli kaitsmisel. Toetame kõiki poliitilisi ja mittepoliitilisi ühendusi, kes on selgelt väljendanud vastuseisu samasooliste abielu legaliseerimisele.

Julgustame kõiki kodanikeühendusi, kodanikke ja poliitilisi jõude oma selgeid seisukohti välja ütlema ja neid argumenteeritult ja ratsionaalselt kaitsma. Kooseluseadus on meie hinnangul vastuolus moraali ja hea tavaga ning riivab oluliselt meie kultuuuri alaustalasid ja ühiskonna põhiväärtusi.

Meie ettepanekud:

1. Kui üldse mingi seadus vastu võtta, siis tuleks see nimetada eraeluseaduseks või partnelusseaduseks. Kooselu hõlmab väga kitsast valdkonda ja riivab paratamatult nii perekonna kui abielu mõistet. Abielu mõiste peab meie hinnangul tähistama üksnes mehe ja naise vahelist ametlikku koosolemise vormi. Perekonna mõiste peab aga tähistama traditsioonilist mehe ja naise vahelist lastega või lasteta suhet.

2. Mitte nimetada samasooliste kooseksisteerimist seaduses kooseluks, abieluks või perekonnaks, vaid paarisuhteks, millele on seadusega tagatud kindlad õigused.

3. Mitte laiendada paarisuhetele lapsendamisõigust.

4. Kui siiski asi peaks seaduse vastuvõtmiseni jõudma, korraldada samasooliste paarisuhete seadustamise kohta referendum.

Mida sina asjast arvad?